instytut muzyki i tańca

Regulamin korzystania z portalu animacjamuzyczna.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1.Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z portalu internetowego animacjamuzyczna.pl (zwanego dalej Portalem), znajdującego się pod adresem internetowym animacjamuzyczna.pl, i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2.Właścicielem Portalu i usługodawcą jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie, ul. Fredry 8, 00-097, będący państwową instytucją kultury, wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem 83/2010, NIP 525-249-03-48 (zwany dalej Usługodawcą).

1.3.Usługodawca posługuje się następującym adresem elektronicznym: forum@animacjamuzyczna.pl.

1.4.Użytkownikiem (zwanym dalej Użytkownikiem) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Jeżeli taka osoba przeszła proces rejestracji i posiada konto na Portalu, staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym, z czym wiążą się dodatkowe uprawnienia. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji i nie posiada konta na Portalu, zwany jest dalej Użytkownikiem Niezarejestrowanym.

1.5.Portal jest adresowany do osób oraz instytucji zajmujących się animacją kultury muzycznej i świadczy usługi elektroniczne w postaci bezpłatnego dostępu do zgromadzonych na Portalu zasobów. Usługodawca umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym:

1) umieszczanie wszelkich materiałów w szczególności testów i opisów umieszczanych na Profilu, plików tekstowych, zdjęć, nagrań audio i audiowizualnych,

2) udostępnianie materiałów innym Użytkownikom Portalu,

3) wymianę informacji, uwag i spostrzeżeń poprzez zamieszczanie komentarzy (postów).

Natomiast Użytkownicy Niezarejestrowani mają jedynie możliwość przeglądania części zawartości Portalu.

§ 2 Rejestracja na Portalu

2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: animacjamuzyczna.pl, akceptację Regulaminu i Polityki prywatności. Rejestracji może dokonać osoba, która najpóźniej w dniu rejestracji ukończyła

2.2. Warunkiem dokonania rejestracji na Portalu jest akceptacja Regulaminu. Wraz z akceptacją Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę danych osobowych, w celu świadczenia drogą elektroniczną usług oferowanych w ramach Portalu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) i przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.). Prawa Usługodawcy obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach administracyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w stosownej zgodzie wyrażonej przez Użytkownika.

2.3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpoczęcia świadczenia usług.

2.4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Dane podane w trakcie rejestracji mogą być udostępniane pozostałym Użytkownikom na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

2.5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. W wyniku rejestracji tworzone jest konto (profil) Użytkownika („Konto” lub zamiennie „Profil”). Na Koncie zapisane są wszystkie dane Użytkownika.

2.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do własnych danych, a także do ich samodzielnego poprawiania, uzupełniania, aktualizacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, a także do ich usunięcia. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług w ramach Portalu, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od korzystania z usług, Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.

2.7. Poprzez dokonanie rejestracji zostaje utworzone konto (profil) Użytkownika („Konto” lub zamiennie „Profil”). Wyróżnia się dwa rodzaje Profili:

1) Profil Osobisty – tworzony dla użytkowników będących osobami fizycznymi, do których dostęp posiada wyłącznie Użytkownik;

2) Profil Instytucjonalny – tworzony dla użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, do których dostęp posiada każda osoba fizyczna upoważniona przez Użytkownika.

2.8. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil na Portalu. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, gdy jedna osoba fizyczna administruje więcej niż jednym Profilem Instytucjonalnym lub jednocześnie Profilem Osobistym i Profilem Instytucjonalnym.

2.9. Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych. Osoba dokonująca rejestracji w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oświadcza, że jest uprawniona do dokonania rejestracji na Portalu w imieniu danej instytucji.

2.10. Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Portalu.

§ 3 Zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług.

3.1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu wymagane jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową (wszyscy Użytkownicy) oraz posiadanie Konta na Portalu (Użytkownicy Zarejestrowani).

3.2. Z chwilą akceptacji Regulaminu i zakończenia rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowa”).

3.3. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje bezpłatny dostęp do serwisu o charakterze społecznościowym, będącego częścią Portalu, w ramach którego może zamieszczać wszelkie materiały, w tym utwory, m.in. testy i opisy umieszczanye na Profilu, pliki tekstowe, zdjęcia, nagrania audio i audiowizualne, oraz udostępniać je bezpłatnie innym Użytkownikom Portalu. Natomiast Użytkownik Niezarejestrowany może przeglądać część zasobów Portalu, wyodrębnioną wg uznania Usługodawcy.

3.4. Zamieszczenie przez Użytkownika na Portalu materiałów stanowiących przedmiot praw autorskich jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż posiada on prawa autorskie do danego utworu lub prawach z licencji oraz wyrażenie zgody na jego upublicznienie na Portalu. Użytkownik ma obowiązek wskazać w opisie zamieszczonego dzieła imię i nazwisko jego autora.

3.5. W przypadku utworów zależnych, utworów współautorskich, utworów połączonych lub utworów zbiorowych Użytkownik jest zobowiązany, przed umieszczeniem utworu na Portalu, do uzyskania zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, współtwórcy lub innego twórcy, posiadającego prawa autorskie do utworu pierwotnego, utworu połączonego lub wkładów do utworu współautorskiego lub utworu zbiorowego, na korzystanie z tego utworu lub wkładu poprzez udostępnianie publicznie na Portalu.

3.6. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca jest zobowiązany do uzyskania praw do rozpowszechniania tych utworów na Portalu, przez zawarcie stosownych umów z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych, umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, chyba że rozpowszechnianie danego utworu na Portalu znajduje podstawę prawną w powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisach

3.7. Usługodawca udostępnia bezpłatnie Użytkownikom zasoby zgromadzone na Portalu.

3.8. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem usług będzie przesyłana na adres e-
mail Użytkownika, podany przy rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail.

§ 4 Zasady udostępniania zasobów Użytkowników na Portalu

4.1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

4.2 Zakazane jest w szczególności:

1) udostępnianie przez Użytkowników materiałów uzyskanych nielegalnie, sprzecznych z prawem, bądź naruszających prawa osób trzecich,

2) rozpowszechnianie treści reklamowych w jakiejkolwiek formie,

3) prowadzenie poprzez Portal działalności komercyjnej,

4) przesyłanie wirusów lub innego złośliwego oprogramowania za pośrednictwem

5) umieszczanie treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobra osobiste innych Użytkowników,

6) zastraszanie, nękanie lub poniżanie innych Użytkowników,

7) wyłudzanie haseł i loginów w celu dostępu do kont innych Użytkowników,

8) udostępnianie hasła i loginu osobom trzecim.

4.3. Rozpowszechniane przez Użytkownika na Portalu materiały i komentarze powinny zawierać treści merytoryczne, odpowiadające tematyce tej części Portalu, na której są udostępniane. Zakazane jest wielokrotne umieszczanie identycznych lub bardzo podobnych materiałów lub wpisów.

4.4 W przypadku umieszczania na Portalu treści i materiałów niezgodnych z prawem lub naruszających postanowienia Regulaminu, Usługodawca może usunąć je bez zgody Użytkownika i udzielić Użytkownikowi upomnienia. W przypadku powtarzających się naruszeń Usługodawca może również zablokować konto Użytkownika.

4.5 Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich zamieszczonych przez niego na Portalu materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności takich jak: utwory muzyczne i słowno-muzyczne, utwory sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne, audiowizualne (w tym filmowe), tekstowe, w tym scenariusze, etc.

4.6 W przypadku utworów, o których mowa w pkt 3.5, Użytkownik oświadcza, że w zakresie udostępnienia utworu na Portalu posiada prawa autorskie do utworu lub prawa z licencji bądź że udostępnienie odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów

4.7 Poprzez umieszczenie na Portalu materiałów stanowiących przedmiot praw autorskich Użytkownik udziela Usługodawcy bezpłatnej, nieograniczonej co do terytorium licencji na korzystanie z zamieszczonych materiałów oraz wykonywanie praw zależnych do nich, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie zamieszczenia materiałów na serwerze Portalu, w szczególności:

1)wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, intranet, extranet oraz telefonii mobilnej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

2) nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;

3) korzystanie we wszelkich formach promocji w celu informowania o Portalu oraz o działalności Usługodawcy.Licencjobiorca nie może wykorzystywać praw przysługujących mu z licencji w celach komercyjnych.

4.8 Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony i wygasa w terminie 30 dni od usunięcia Konta przez Użytkownika oraz poinformowania o tym Usługodawcy. Usługodawca będzie miał prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z zamieszczonych materiałów w zakresie, o którym mowa w ustępie 4.7..

4.9 Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z materiałów objętych licencją zarówno przez Usługodawcę, jak i oznaczone przez niego osoby trzecie, bez oznaczania jego autorstwa.

4.10 Poprzez zamieszczenie na Portalu materiałów zawierających wizerunek Użytkownika bądź innej osoby, Użytkownik udziela Usługodawcy w imieniu własnym bądź osoby trzeciej uwidocznionej na wizerunku zezwolenia na korzystanie z wizerunku poprzez rozpowszechnianie na Portalu w materiałach zamieszczonych przez Użytkownika, a także na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.7. Usługodawca będzie uprawniony do udzielania podmiotom trzecim dalszych zezwoleń na korzystanie z wizerunku Użytkownika bądź innej osoby w granicach wyznaczonych celami informacyjnymi dotyczącymi Portalu oraz dobrymi obyczajami.

4.11 Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich lub innych praw, kierowane przeciwko Usługodawcy przez osoby trzecie i pozostające w związku z zamieszczaniem przez Użytkownika materiałów na Portalu.

§ 5 Zakończenie świadczenia usług

5.1 Umowa o świadczenie usług rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku usług, których warunkiem jest rejestracja na Portalu.

5.2 Użytkownik może w każdej chwili złożyć pisemny wniosek o usunięcie swojego Konta. W tym celu Użytkownik wysyła pisemny wniosek na adres Usługodawcy. Usługodawca usuwa Konto w terminie 30 dni od otrzymania wniosku Użytkownika.

5.3 Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Użytkownika w przypadku:

1) rażącego nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

2) posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta na Portalu, z zastrzeżeniem ustępu 2.8.

3) podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika,

4) niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.

5.4 Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli dalsze świadczenie usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względów technicznych, organizacyjnych lub

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Portalu podlegają zgłoszeniu pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub na adres poczty elektronicznej: forum@animacjamuzyczna.pl

6.2 Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Użytkownika.

§ 7 Postanowienia końcowe

7.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi poprzez ogłoszenie zamieszczone na Portalu. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu w terminie 30 dni od dnia powiadomienia przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail forum@animacjamuzyczna.pl. Brak oświadczenia Użytkownika w tym terminie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.

7.2 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej animacjamuzyczna.pl. oraz w siedzibie Usługodawcy.