instytut muzyki i tańca

Profesjonalny animator kultury

— 28.08.2014

Przekazujemy informację o dedykowanym animatorom kultury kursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.


Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w kursie

Profesjonalny animator kultury,

który odbędzie się od 19 września do 19 grudnia 2014 r.
Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 30 sierpnia 2014 r.


Program kursu:
– Polityka kulturalna państwa, akty prawne regulujące dziedzinę kultury (z uwzględnieniem Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw) oraz prawa autorskie i pokrewne – studium przedmiotu.

– Ekonomika kultury, rynek, marketing, zarządzanie ryzykiem.

– Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

– Metodyka zajęć artystycznych.

– Pedagogika i psychologia w pracy animatora kultury.

– Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalną na poziomie lokalnym.

– Fundusze europejskie szansą dla polskich placówek kultury – pozyskiwanie środków unijnych, opracowywanie projektów, m.in. studium wykonalności, zarządzanie projektami, audyt, rozliczenia.

– Unia Europejska a współpraca krajów członkowskich w dziedzinie kultury, pozyskiwanie partnerów europejskich.


Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e–learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez sprawdziany testowe.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.


Koszty szkolenia są w 60% finansowane przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizację pożytku publicznego. Opłatę za szkolenie (stanowiącą 40% kosztów) w kwocie netto 312 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Informacje o kursie, w tym formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronie internetowej www.spe.edu.pl, tel./fax: 22 833-38-90; 22 833-39-90.